On-line: гостей 2. Всего: 2 [подробнее..]
Саамско-русский и Русско-саамский словари

О Съездах саамов Мурманской области

ООН и коренные народы, кратко о международных правилах и нормах.

Часто мы озлобляемся на людей прямодушных и открытых за то, что они прямо обличают наши неправды. Такими людьми надо дорожить и прощать им, если они смелою речью обрывают наше самолюбие. Это врачи, в нравственном смысле, которые острым словом обрезывают гнилости сердечные и, чрез пробуждение нашего самолюбия, производят в душе, омертвевшей грехом, сознание греха и жизненную реакцию.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский


Губернатор Мурманской области на совещании по рыболовству в Правительстве РФ предоставила неправильную информацию!
Тема форума саами

Настоятельно рекомендуем регистрироваться на форуме , тогда у Вас появится возможность отслеживать ваши любимые темы (появится вверху ссылка на темы) и возможность личной переписки с участниками форума.

ОБНОВИЛСЯ САЙТ Саамский парламент Кольского полуострова Саамский парламент Кольского полуострова "Куэллнэгк нёарк Са̄мь Соббар"

Сервер органов государственной власти РФ

АвторСообщение
Вендрю
администратор
Сообщение: 2357
Зарегистрирован: 05.03.09
Откуда: Россия, Мончегорск
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.04.14 21:26. Заголовок: Объявления


The Saami Council
Ledig stilling

Samerådet er en frivillig og uavhengig kulturpolitisk og politisk samarbeidsorganisasjon for samiske organisasjoner i Finland, Norge, Den Russiske Føderasjon og Sverige.

Samerådets overordnede målsetning er å ivareta samenes rettigheter og interesser som ett folk, styrke samenes tilhørighet over landegrensene som ett folk. Samerådet arbeider også internasjonalt med å fremme og sikre samenes og andre urfolks interesser og rettigheter og arktiske saker og miljøsaker Dette gjøres i solidaritetens ånd med urfolk. Samerådet arbeider også med kulturpolitiske saker og generelle politiske spørsmål.

Avdelinger. Samerådet har nå tre tematiske avdelinger som er operative: Avdelingen for arktiske- og miljøsaker, menneskerettighetsavdelingen og kulturavdelingen. Store deler av rådets arbeid utføres gjennom avdelingene. Sekretariat Samerådet har et sekretariat, som ledes av hovedsekretæren. Sekretariatets oppgaver er økonomihåndtering, rapportering, brevveksling, ordne møter og konferanser og ferdigstilling av saker til disse. Sekretariatet håndterer også avdelingenes økonomisaker og hjelper til med å utføre disse oppgavene for avdelingene.

Samerådet utlyser nu ställningen som ledare för dess Människorättsavdelning

Oppgaver

Ledaren för Samerådets Människorättsavdelning (MRA) leder Samerådets arbete inom området mänskliga rättigheter. Häri innefattas att delta i FN och andra internationella processer av betydelse för urfolks rättigheter. Syftet är att såväl driva utvecklingen framåt inom området urfolksrättigheter som att åstadkomma en effektiv implementering av redan existerande rättigheter för samerna och andra urfolk.

För att åstadkomma en mer effektiv implementering av samiska rättigheter arbetar ledaren för MRA även med att lyfta brott mot samiska rättigheter till den internationella arenan, i syfte att få FN-organ etc. att tillse att länderna med samisk befolkning efterlever sina folkrättsliga förpliktelser i förhållande till samerna.

Ledaren för MRA kan även delta i arbetet med arktiska och miljöfrågor, i den utsträckning detta område överlappar med människorättsfrågorna.

Ledaren för MRA deltar även i den nationella samepolitiska debatten, såväl i egen kapacitet som genom att bereda ställningstaganden i samepolitiska frågor för Samerådet, dess Arbetsutskott och President.

Faglig kompetanse

Til stillingen ønsker vi en person med utdanning fra høgskole/universitet på master eller tilsvarende nivå, där en sådan juridisk masterexamen (LLM) är särskilt meriterande.

Språkkompetanse

Stillingen krever utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Sökanden ska i tillägg behärska ett av de nordisk hovedspråk og helst också samiska. Det er bra om søkeren i tillegg behersker russisk.

Annan kompetens

Ställningen är mycket självständig där det är mycket upp till ledaren för MRA att forma avdelningen och dess verksamhet. Sökanden måste därför ha mycket gott ämne till att arbeta självständigt, en stark förmåga att ta egna initiativ och får inte vara rätt att fatta beslut «på uppstuds». Arbetet innefattar en stor mängd, konferenser, möten och resor. Sökanden bör således ha social kompetens och vara förberedd på att en stor del av arbetet måste utföras på annan ort än hemmet. Det vil i tillägg bli lagt vekt på kunnskap om det samiske samfund.

Vidare om ställningen

Ställningen är en deltidstjänst där såväl ställningens exakta omfattning kan anpassas efter önskemål. Om lön överenskomma.

Ledare för Samerådets tematiska avdelningar arbetar normalt utifrån bostadsort. Ställningen kräver inte fysisk reallokering av den sökande.

Frågor om det tematiska innehållet i arbetet som ledare för Samerådets MRA besvaras av den nuvarande ledaren Mattias Åhrén, tlf +47 47 37 91 61. Andra opplysninger om stillingen gis av president Áile Javo, tlf. +47 950 25 926, eller hovedsekretær Katarina Påve, tlf. +47 975 08 854.

Samerådets administrasjon skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi har som personalpolitisk målsetting å oppnå en stabil alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere mennesker med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Kopi av bekreftede vitnemål og arbeidsattester legges ved som vedlegg til den elektroniske søknaden. Vitnemål og attester i papirformat sendes ikke i retur, disse vil bli makulert.

Søknadsfrist: 21.04.2014

Søknaden med vedlegg sendes til følgende adresse: saamicouncil(a)saamicouncil.net

"Мы должны говорить и пытаться понять, даже когда нет никакой надежды!" из фильма "Бунт в Каутокейно"

На Мировом политическом форуме в Ярославле, 10 сентября 2010 года
Д.МЕДВЕДЕВ:Все современные средства коммуникации, тот же самый интернет, на мой взгляд, создают совершенно новые условия для развития демократии и в России, и в других странах мира.

Президент России Дмитрий Медведев в интервью трем российским телеканалам декабрь 2010г.:
Власть должна слышать, что говорят ей граждане, и исправлять совершенные ошибки.
Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Ответов - 4 [только новые]


Вендрю
администратор
Сообщение: 2358
Зарегистрирован: 05.03.09
Откуда: Россия, Мончегорск
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.04.14 21:39. Заголовок: Объявление вакантной..


Объявление вакантной должности руководителя отдела по правам человека на саамском теперь можно найти на нашем сайте. Выбираете саамский язык (флаг) и затем «Almmuheamit».
http://www.saamicouncil.net/?deptid=1126

Sámiráđđi lea Suoma, Norgga, Ruošša Federašuvnna ja Ruoŧa sámi organisašuvnnaid eaktodáhtolaš ja iešráđálaš kulturpolitihkalaš ja politihkalaš ovttasbargosearvi. Sámiráđđi lea ii-ráđđehuslaš siviilaorganisašuvdna (non-governmental organization).
Sámiráđi váldoulbmilin lea gohcit sámiid vuoigatvuođaid ja beroštumiid oktan álbmogin, nannet sámiid oktiigullevašvuođa riikkarájáid rastá oktan álbmogin. Sámiráđđi bargá maiddái riikkaidgaskasaččat sápmelaččaid ja eará eamiálbmogiid beroštumiid ja vuoigatvuođaid, ja árktalaš ja birasáššiid ovddideami ja sihkkarastima várás. Dat dahkkojuvvo solidariteahttavuoiŋŋas eamiálbmogiiguin. Sámiráđđi bargá maid kulturpolitihkalaš áššiiguin ja oppalohkáige politihkalaš gažaldagaiguin.
Ossodagat. Sámiráđis leat dál doaimmas golbma temáhtalaš ossodaga: Árktalaš – ja birasáššiid ossodat, olmmošvuoigatvuođaossodat ja kulturossodat. Stuorra oassi ráđi barggus doaimmahuvvo ossodagaid bokte. Čállingoddi Sámiráđis lea čállingoddi, man jođiha váldočálli. Čállingotti bargun lea dikšut ráđi ekonomiija, raporterema, reivvestallama, ordnet čoahkkimiid ja konfereanssaid ja válbmet daid áššiid. Čállingoddi dikšu maid ossodagaid ekonomiijaáššiid ja veahkeha ossodagaid daid doaimmahit.

Sámiráđđi almmuha dál ohcan láhkai iežas Olmmošvuoigatvuođaid ossodaga jođiheaddjevirggi

Barggut
Sámiráđi Olmmošvuoigatvuođaid ossodaga (OVO) jođiheaddji jođiha Sámiráđi barggu olmmošvuoigatvuođaid suorggis. Dása gullet oassálastin ON ja eará riikkaidgaskasaš proseassaide, mat leat dehálaččat álgoálbmogiid rivttiide. Ulbmilin lea sihke fievrridit ovdáneami ovddosguvlui álgoálbmotrivttiid suorggis ja oažžut áigái juo gávdnovaš rivttiid beaktilis geavahusa sámiide ja eará álgoálbmogiidda.
Vai oččošeimmet áigái sámiid rivttiid beaktilut geavahusa, OVO jođiheaddji bargá maiddái loktemiin bajás rihkkumušaid sámiid rivttiid vuostá riikkaidgaskasaš arena ala. Dasa lea ulbmil, ahte ON-orgánat jnv fuolahivčče ahte eatnamat, main leat sápmelaš ássit, čuvvot iežaset riikkaidgaskasaš geatnegasvuođaid sámiide.
OVO jođiheaddji sáhttá maiddái váldit oasi árktalaš ja birasgažaldagaid bargui dakko gokko dán suorggi ovdáneapmi manná badjálagaid olmmošvuoigatvuođagažaldagaiguin.
OVO jođiheaddji oassálastá maiddái riikkasis sámepolitihkalaš ságastallamii sihke iežas kapasitehtas ja válbmemiin oainnuid sámepolitihkalaš gažaldagain Sámiráđđái, dan Bargolávdegoddái ja Presidentii.
Ámmátlaš gelbbolašvuohta
Dán virgái mii háliidit olbmo, geas lea oahppu allaskuvllas/ universitehtas master dahje sullasaš dásis, gos dakkár juridihkalaš magistardutkosis (LLM) addá erenoamáš lasseánssuid.
Gielladáidu
Virgi gáibida erenoamáš buorre dáiddu hupmat ja čállit eŋgelasgillii. Ohcci galgá dasa lassin máhttit ovtta davviriikkalaš váldogiela ja millosepmosit maid sámegiela. Lea buorre juos ohcci dasa lassin máhttá ruoššagiela.
Eará gelbbolašvuohta
Virgi lea hui iehčanas, ja lea ollu ossodatjođiheaddjis gitta, hábmet ossodaga ja dan doaimma. Ohccis ferte danin leat hui buorre attáldagat bargat iehčanasat, nana návccat dahkat iežas álgagiid iige oaččo ballat dahkamis mearrádusaid roahkkadit. Bargui gullet eatnatvuohta konfereanssaid, čoahkkimiid ja mátkkiid. Ohccis ferte nappo leat sosiálalaš gelbbolašvuohta ja ferte leat gárvvis dasa ahte stuorra oassi barggus ferte dahkkojuvvot ruovttu olggobealde. Dasa lassin deddojuvvo diehtu sámeservodaga birra.
Eanet virggi birra
Virgi lea oasseáigevirgi mas virggi dárkilis viidodat sáhttá heivehuvvot sávaldagaide. Bálkká birra sohppojuvvo.
Sámiráđi tematihkalaš ossodagaid jođiheaddjit barget dábálaččat doppe gos ásset. Virgi ii gáibit ahte dan hálddašeaddji galgá fárret gosa nu.
Gažaldagaide barggu tematihkalaš sisdoalu birra vástida Sámiráđi dálá OVO-jođiheaddji Mattias Åhrén, tel. +47 47 37 91 61. Eará dieđuid virggi birra addiba presideanta Áile Javo, tel. +47 950 25 926 dahje váldočálli Katarina Påve, tel. +47 975 08 854.
Sámiráđi hálddahus berre nu guhkás go vejolaš speadjalastit álbmoga máŋggabealatvuođa. Min bargipolitihka ulbmil lea joksat stáđis ahke- ja sohkabeallejuogu ja váldit bargui olbmuid, geat gullet unnitlohko- ja álgoálbmotduogážii.
Rivttesin duođaštuvvon duođaštusat ja bargoduođaštusat galget biddjojuvvot lasáhussan elektrovnnalaš ohcamuššii. Duođaštusat ja dutkosiid báhpárat, mat leat bábirhámis eai máhcahuvvo muhto baicce duššaduvvojit.
Ohcanáigi nohká: 21.04.2014
Ohcamuš lasáhusaiguin sáddejuvvojit čuovvovaš čujuhussii:
saamicouncil(at)saamicouncil.net"Мы должны говорить и пытаться понять, даже когда нет никакой надежды!" из фильма "Бунт в Каутокейно"

На Мировом политическом форуме в Ярославле, 10 сентября 2010 года
Д.МЕДВЕДЕВ:Все современные средства коммуникации, тот же самый интернет, на мой взгляд, создают совершенно новые условия для развития демократии и в России, и в других странах мира.

Президент России Дмитрий Медведев в интервью трем российским телеканалам декабрь 2010г.:
Власть должна слышать, что говорят ей граждане, и исправлять совершенные ошибки.
Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Вендрю
администратор
Сообщение: 2359
Зарегистрирован: 05.03.09
Откуда: Россия, Мончегорск
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.04.14 21:40. Заголовок: Объявление вакантной..


Объявление вакантной должности руководителя отдела по правам человека теперь можно найти на нашем сайте. Выбираете норвежский язык (флаг) и затем «Publikasjoner».
http://www.saamicouncil.net/?deptid=1205

Samerådet utlyser nu ställningen som ledare för dess Människorättsavdelning

Oppgaver

Ledaren för Samerådets Människorättsavdelning (MRA) leder Samerådets arbete inom området mänskliga rättigheter. Häri innefattas att delta i FN och andra internationella processer av betydelse för urfolks rättigheter. Syftet är att såväl driva utvecklingen framåt inom området urfolksrättigheter som att åstadkomma en effektiv implementering av redan existerande rättigheter för samerna och andra urfolk.
För att åstadkomma en mer effektiv implementering av samiska rättigheter arbetar ledaren för MRA även med att lyfta brott mot samiska rättigheter till den internationella arenan, i syfte att få FN-organ etc. att tillse att länderna med samisk befolkning efterlever sina folkrättsliga förpliktelser i förhållande till samerna.
Ledaren för MRA kan även delta i arbetet med arktiska och miljöfrågor, i den utsträckning detta område överlappar med människorättsfrågorna.
Ledaren för MRA deltar även i den nationella samepolitiska debatten, såväl i egen kapacitet som genom att bereda ställningstaganden i samepolitiska frågor för Samerådet, dess Arbetsutskott och President.
Faglig kompetanse

Til stillingen ønsker vi en person med utdanning fra høgskole/universitet på master eller tilsvarende nivå, där en sådan juridisk masterexamen (LLM) är särskilt meriterande.
Språkkompetanse

Stillingen krever utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Sökanden ska i tillägg behärska ett av de nordisk hovedspråk og helst också samiska. Det er bra om søkeren i tillegg behersker russisk.
Annan kompetens

Ställningen är mycket självständig där det är mycket upp till ledaren för MRA att forma avdelningen och dess verksamhet. Sökanden måste därför ha mycket gott ämne till att arbeta självständigt, en stark förmåga att ta egna initiativ och får inte vara rätt att fatta beslut «på uppstuds». Arbetet innefattar en stor mängd, konferenser, möten och resor. Sökanden bör således ha social kompetens och vara förberedd på att en stor del av arbetet måste utföras på annan ort än hemmet. Det vil i tillägg bli lagt vekt på kunnskap om det samiske samfunn.
Vidare om ställningen

Ställningen är en deltidstjänst där såväl ställningens exakta omfattning kan anpassas efter önskemål. Om lön överenskoms. Ledare för Samerådets tematiska avdelningar arbetar normalt utifrån bostadsort. Ställningen kräver inte fysisk reallokering av den sökande.
Frågor om det tematiska innehållet i arbetet som ledare för Samerådets MRA besvaras av den nuvarande ledaren Mattias Åhrén, tlf +47 47 37 91 61. Andra opplysninger om stillingen gis av president Áile Javo, tlf. +47 950 25 926, eller hovedsekretær Katarina Påve, tlf. +47 975 08 854
Samerådets administrasjon skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi har som personalpolitisk målsetting å oppnå en stabil alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere mennesker med minoritets- og urfolksbakgrunn. Kopi av bekreftede vitnemål og arbeidsattester legges ved som vedlegg til den elektroniske søknaden. Vitnemål og attester i papirformat sendes ikke i retur, disse vil bli makulert.
Søknadsfrist: 21.04.2014

Søknaden med vedlegg sendes til følgende adresse:

saamicouncil(a)saamicouncil.net

"Мы должны говорить и пытаться понять, даже когда нет никакой надежды!" из фильма "Бунт в Каутокейно"

На Мировом политическом форуме в Ярославле, 10 сентября 2010 года
Д.МЕДВЕДЕВ:Все современные средства коммуникации, тот же самый интернет, на мой взгляд, создают совершенно новые условия для развития демократии и в России, и в других странах мира.

Президент России Дмитрий Медведев в интервью трем российским телеканалам декабрь 2010г.:
Власть должна слышать, что говорят ей граждане, и исправлять совершенные ошибки.
Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Вендрю
администратор
Сообщение: 2412
Зарегистрирован: 05.03.09
Откуда: Россия, Мончегорск
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.08.14 18:46. Заголовок: Vi utlyser nå 1..


Vi utlyser nå 100% stilling som leder for Samerådets kulturavdeling
Stillingen er tilknyttet Samerådets sekretariat og hovedoppgavene er administrativ utvikling og oppfølging av Samerådets virkemiddelpolitikk, først og fremst behandling av kultursaker og tilskuddsforvaltning. Stillingen kan bli tildelt andre oppgaver som hører til Samerådets virksomhet og fungerer som vikar for hovedsekretæren.

Til stillingen ønsker vi en person med utdanning fra høgskole/universitet på minst bachelor tilsvarende nivå. Det vil bli lagt særlig vekt på erfaring fra offentlig forvaltning generelt og tilskuddsforvaltning.

Stillingen krever følgende språkkompetanse: Kompetanse i samisk, et nordisk hovedspråk og engelsk. Det er bra om søkeren i tillegg behersker russisk.
Det vil bli lagt vekt på kunnskap om det samiske samfunn og spesielt fra fagfeltet kultur og at vedkommende innehar samiskkunnskaper. I tillegg vektlegges faglige kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, her under også skriftlige presentasjonsevner, evner til å jobbe selvstendig og målrettet og at man er tjenestevillig.

Flere opplysninger om stillingen gis av
president Áile Javo, tlf. +47 950 25 926, eller
hovedsekretær Katarina Påve, +4797508854

Kopi av bekreftede vitnemål og arbeidsattester legges ved som vedlegg til søknaden. Vitnemål og attester i papirformat sendes ikke i retur, disse vil bli makulert.

Søknaden med vedlegg sendes til følgende adresse: saamicouncil@saamicouncil.net
eller per post Samerådet, pb162, N-9735 Karasjok.

Søknadsfrist: 19.09.2014

"Мы должны говорить и пытаться понять, даже когда нет никакой надежды!" из фильма "Бунт в Каутокейно"

На Мировом политическом форуме в Ярославле, 10 сентября 2010 года
Д.МЕДВЕДЕВ:Все современные средства коммуникации, тот же самый интернет, на мой взгляд, создают совершенно новые условия для развития демократии и в России, и в других странах мира.

Президент России Дмитрий Медведев в интервью трем российским телеканалам декабрь 2010г.:
Власть должна слышать, что говорят ей граждане, и исправлять совершенные ошибки.
Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Вендрю
администратор
Сообщение: 2420
Зарегистрирован: 05.03.09
Откуда: Россия, Мончегорск
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.09.14 21:42. Заголовок: Vi utlyser nå 1..


Vi utlyser nå 100% stilling som leder for Samerådets kulturavdeling
Stillingen er tilknyttet Samerådets sekretariat og hovedoppgavene er administrativ utvikling og oppfølging av Samerådets virkemiddelpolitikk, først og fremst behandling av kultursaker og tilskuddsforvaltning. Stillingen kan bli tildelt andre oppgaver som hører til Samerådets virksomhet og fungerer som vikar for hovedsekretæren.

Til stillingen ønsker vi en person med utdanning fra høgskole/universitet på minst bachelor tilsvarende nivå. Det vil bli lagt særlig vekt på erfaring fra offentlig forvaltning generelt og tilskuddsforvaltning.

Stillingen krever følgende språkkompetanse: Kompetanse i samisk, et nordisk hovedspråk og engelsk. Det er bra om søkeren i tillegg behersker russisk.
Det vil bli lagt vekt på kunnskap om det samiske samfunn og spesielt fra fagfeltet kultur og at vedkommende innehar samiskkunnskaper. I tillegg vektlegges faglige kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, her under også skriftlige presentasjonsevner, evner til å jobbe selvstendig og målrettet og at man er tjenestevillig.

Flere opplysninger om stillingen gis av
president Áile Javo, tlf. +47 950 25 926, eller
hovedsekretær Katarina Påve, +4797508854

Kopi av bekreftede vitnemål og arbeidsattester legges ved som vedlegg til søknaden. Vitnemål og attester i papirformat sendes ikke i retur, disse vil bli makulert.

Søknaden med vedlegg sendes til følgende adresse: saamicouncil@saamicouncil.net
eller per post Samerådet, pb162, N-9735 Karasjok.

Søknadsfrist: 19.09.2014

"Мы должны говорить и пытаться понять, даже когда нет никакой надежды!" из фильма "Бунт в Каутокейно"

На Мировом политическом форуме в Ярославле, 10 сентября 2010 года
Д.МЕДВЕДЕВ:Все современные средства коммуникации, тот же самый интернет, на мой взгляд, создают совершенно новые условия для развития демократии и в России, и в других странах мира.

Президент России Дмитрий Медведев в интервью трем российским телеканалам декабрь 2010г.:
Власть должна слышать, что говорят ей граждане, и исправлять совершенные ошибки.
Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нетКольские карты hibiny.info Allpravo.Ru
рублей Яндекс.Деньгами
на счет 410011238003725 (Поддержи саамскую культуру!)